• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stage-Crew 2020

Artikel 1 Definities

1. Stage-Crew is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verhuren of verkopen van licht- en
geluidsinstallaties dan wel het assisteren bij het opbouwen van evenementen.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de rechtspersoon
die gebruikt maakt van de Diensten van Stage-Crew en Stage-Crew de opdracht geeft
Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking
tussen Stage-Crew en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Stage-Crew en/of
door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten,
alsmede alle andere door Stage-Crew ten behoeve van Opdrachtgever verrichte
werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder
begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden
verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: www.stagecrewevents.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Stage-Crew
gesloten Overeenkomsten waarbij Stage-Crew Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Stage-Crew overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Stage-Crew via de Website, e-mail of telefoon
voor een van de aangeboden Diensten. Stage-Crew zal met Opdrachtgever overleggen
omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail
verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de
offerte of middels een opdrachtbevestiging.
2. Als Stage-Crew een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud
en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Stage-
Crew kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Stage-Crew
dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Stage-Crew deze schriftelijk
bevestigt.
4. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door Stage-Crew.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Stage-Crew zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Stage-Crew heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Stage-Crew de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij
de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stage-Crew aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Stage-Crew worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stage-Crew zijn verstrekt, heeft
Stage-Crew het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Stage-Crew zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan
verrichten. Hier valt onder dat Opdrachtgever de juiste vergunningen en ontheffingen in
bezit heeft, tenzij is overeengekomen dat Stage-crew hiervoor zorg draagt. Tevens valt
hieronder dat de locatie waar Stage-Crew zijn werkzaamheden zal uitvoeren goed
bereikbaar is. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden
de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
Stage-Crew hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Stage-Crew dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst / meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Stage-Crew en
Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van meerwerk. Het is Stage-crew toegestaan om deze aanvulling in rekening te brengen aan
Opdrachtgever overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn in de Overeenkomst.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Stage-Crew is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Stage-Crew goede grond
heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Stage-Crew bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Stage-Crew gerechtigd de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is enkel mogelijk indien
deze annulering schriftelijk plaatsvindt vóórdat Stage-crew is begonnen met het uitvoeren
van de werkzaamheden, met inachtneming van terugbetaling van de kosten die al gemaakt
zijn en de hierna genoemde boeteclausule.
2. Indien Opdrachtgever na 15 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden de
Overeenkomst annuleert, dient Opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag in de
overeenkomst te voldoen.
3. Indien Opdrachtgever na 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden de
Overeenkomst annuleert, dient Opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag in de
overeenkomst te voldoen.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Stage-Crew heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen en om een aanbetaling te bedingen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Betaling geschiedt via factuur en met een betalingstermijn van 30 dagen.
5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
betaalgegevens onverwijld aan Stage-Crew mede te delen.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim
is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien Stage-Crew besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde
facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde
hoofdsom en de in lid 6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende
Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
8. Het staat Stage-Crew vrij om pas over te gaan tot levering van de producten nadat
Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 4 van dit artikel heeft voldaan.

Artikel 9 Aanvaarding en reclame

1. Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken dient Opdrachtgever direct uit
te voeren na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk
schriftelijk aan Stage Crew worden gemeld. Indien Stage Crew niet terstond na levering van
de zaken een klacht van Opdrachtgever ontvangt, worden de goederen geacht te zijn
geleverd zonder gebreken.
2. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig
mogelijk na constatering te worden gemeld, zodat Stage Crew in staat is ter plaatse de
juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Voorts geldt ten aanzien van niet
direct zichtbare gebreken en/of defecten dat wanneer Stage Crew niet binnen 48 uur na
levering van de zaken aan Opdrachtgever een klacht van Opdrachtgever heeft ontvangen, het
gebrek en/of defect geacht wordt te zijn ontstaan na levering.

Artikel 10 Gebruik van verhuurde / ter beschikking gestelde zaken

1. Opdrachtgever zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend
gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Stage Crew
verschafte bedieningsvoorschriften en aanwijzingen. Opdrachtgever dient bekend te zijn met
de werking van de apparatuur.
2. Het is Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van Stage Crew verboden
gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de
overeengekomen Locatie.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan
derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Stage Crew.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de
gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen
en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te
veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stage Crew.

Artikel 11 Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel

oorspronkelijke staat
1. Opdrachtgever zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking
gestelde zaken, in dezelfde technische en uiterlijke staat, aan Stage Crew teruggeven.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke Stage Crew en/of een derde lijdt als
gevolg van het niet tijdig teruggeven van deze zaken.
2. Indien Stage Crew Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het
aanbrengen van veranderingen aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen
al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke
staat, voor rekening zijn van Opdrachtgever.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

5. Alle zaken geleverd door Stage-Crew blijven in het eigendom van Stage-Crew, voor hoelang
deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
6. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Stage-Crew door zaaksvorming of anderszins
teniet gaat, behoudt Stage-Crew zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te
vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Stage-Crew
verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek
van Stage-Crew te vestigen.

Artikel 13 (Op)levertijd en (op)levering met betrekking op verkoop en montage/installatie

1. Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de
zaken voor de wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien (ook) werkzaamheden zijn
overeengekomen, de termijn waarbinnen deze werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd.
2. De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
3. De termijnen zijn nooit fatale termijnen. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht
Stage Crew niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de
overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.
4. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken “af bedrijf/magazijn”.
5. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties
kan Stage Crew afzonderlijk factureren.
6. Geringe afwijkingen van de geleverde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en
verpakking zijn voor Opdrachtgever nooit aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te
annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
2. Stage-Crew is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Stage-Crew, verleent de Opdrachtgever
de bevoegdheid aan Stage-Crew om, als een door Stage-Crew ingeschakelde derde zijn
aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de
Opdrachtgever te aanvaarden.
3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan producten van Stage-
Crew of van producten van derden ingeschakeld door Stage-Crew ten tijde dat
Opdrachtgever deze producten in zijn bezit had.
4. Stage-Crew is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan producten tijdens het
transport van en naar de locatie van Opdrachtgever toe.
5. Stage-Crew is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen,
voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als
bedoeld in artikel 15 van deze Algemene voorwaarden.
6. Indien Stage-Crew aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is
vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Stage-Crew met
betrekking tot haar Diensten.
7. De aansprakelijkheid van Stage-Crew is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. 
8. Stage-Crew kan niet aansprakelijk worden gesteld door opdrachtgever voor schade aangebracht aan materialen die tijdens werkzaamheden schade oplopen. Opdrachtgever dient hiervoor zelf een verzekering voor te regelen. Dit geld ook voor ingehuurde personen die namens Stage-Crew werken. Ook zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld en dient opdrachtgever naar zijn of haar eigen verzekering te gaan. 

Artikel 15 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van Stage-Crew, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet
meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt
tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Stage-Crew zelf of een derde,
abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen,
ernstige storingen in de systemen van Stage-Crew, brand, overstromingen, natuurrampen,
rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Stage-Crew overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die Stage-Crew heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of
dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens
worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn
aangeduid. Stage-Crew kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan
een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor
correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1. Stage-Crew behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van
de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Stage-Crew van gegevens. Opdrachtgever zal Stage-Crew vrijwaren
tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken,
bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 18 Identiteit van Stage-Crew

1. Stage-Crew is bij de KvK geregistreerd onder nummer 52574520. Stage-Crew is gevestigd
aan de Iepenstraat 1 (1657AG) te Abbekerk.
2. Stage-Crew is per e-mail te bereiken via [email protected]

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Stage-Crew en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Stage-Crew en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht
door de bevoegde rechter van de rechtbank Roermond.