• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PÉ ENTERTAINMENT versie 2017

Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
o Wederpartij: elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met PÉ Entertainment.
o Consument opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep
of bedrijf een overeenkomst sluit met PE' Entertainment.
o Ondernemer opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die in de uitoefening van
een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met PE' Entertainment.
o Huurder: degene die met PÉ Entertainment een overeenkomst sluit tot het huren van een
installatie of apparatuur.
o Ondernemer huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep
of bedrijf een overeenkomst sluit met PE' Entertainment.
o Consument huurder: de natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of
bedrijf een overeenkomst sluit met PE' Entertainment.
o Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan PÉ Entertainment
zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever verbindt
werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.
o Huurovereenkomst: de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de huur - verhuur van
een installatie of apparatuur.
o Dagen: alle kalenderdagen.

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

De bepalingen in het gedeelte ‘algemene bepalingen’ zijn van toepassing op alle overeenkomsten

die PÉ Entertainment sluit in de hoedanigheid van opdrachtnemer of verhuurder.

2. Offertes, prijzen en tarieven

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Indien in een offerte een aanvaardingstermijn wordt vermeld, kan PE' Entertainment alleen

gebonden worden door aanvaarding binnen deze termijn.

3. Offertes kunnen slechts in hun geheel worden aanvaard. Indien de wederpartij een meer beperkte

of meer uitgebreide opdracht wenst te verstrekken, dient hiervoor een nieuwe offerte

te worden aangevraagd. PE' Entertainment kan niet worden gebonden aan een gedeeltelijke

aanvaarding van een offerte.

4. Van de offerte kan niet worden afgeweken, tenzij partijen de afwijkingen schriftelijk overeenkomen.

Een afwijkende aanvaarding door de wederpartij leidt niet tot gebondenheid van

PE' Entertainment aan deze afwijking, tenzij PE' Entertainment daarmee uitdrukkelijk schriftelijk

akkoord gaat.

5. Tenzij de opdrachtgever een consument is, zijn alle door PE' Entertainment genoemde prijzen

en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

De prijzen en tarieven gelden voor de in de offerte/opdrachtbevestiging genoemde

termijn conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

6. Genoemde prijzen en tarieven van PE' Entertainment zijn exclusief BTW en inclusief declaraties

van de door PÉ Entertainment ingeschakelde derden, tenzij anders aangegeven in offerte.

7. Indien bij het sluiten van de overeenkomst geen vaste prijs wordt overeengekomen, wordt de

overeenkomst gesloten onder regie. De prijs wordt dan berekend volgens de gebruikelijke

uurtarieven van PE' Entertainment, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden

verricht, tenzij schriftelijk een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8. PE' Entertainment heeft het recht om alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het

uitbrengen van een offerte, dan wel na totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij

in rekening te brengen.

9. Bij het het aanklikken van de button op de website van Pé Entertainemt / stage-crew.nl gaat opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Pé Entertainment. Bij aanklikken van de button van de website van Pé Entertainment of stage-crew.nl stemt opdrachtgever er in toe op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Pé Entertainment.

3. Opschorting en ontbinding

1. Indien de wederpartij één of meer op hem rustende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk

nakomt, heeft PE' Entertainment het recht om de nakoming van haar verplichtingen

op te schorten tot het moment dat de wederpartij alsnog haar verplichtingen jegens PE' Entertainment

nakomt.

2. Indien bij PE' Entertainment de gegronde vrees leeft dat de wederpartij haar verplichtingen

niet na zal (kunnen) komen, is PE' Entertainment gerechtigd om de op haar rustende verplichtingen

op te schorten. In dat geval geeft PE' Entertainment de wederpartij de gelegenheid

om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op

haar rustende verplichtingen. Indien de wederpartij hier niet binnen 8 dagen na dagtekening

van het verzoek van PE' Entertainment aan voldoet, heeft PE' Entertainment het recht om de

overeenkomst te ontbinden.

3. PE' Entertainment heeft voorts het recht om de overeenkomst met de wederpartij zonder

voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden indien:

- Aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de

wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt, de

opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit

doel) een vergadering van schuldeisers bijeen roept;

- Indien met betrekking tot de wederpartij toepassing wordt verzocht of verleend van

de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

- De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten

van de wederpartij feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland

worden verplaatst.

4. Indien één de in lid 2 of 3 genoemde situaties zich voordoet, worden alle vorderingen die PE'

Entertainment op de wederpartij heeft volledig en direct opeisbaar.

4. Overmacht

1. PE' Entertainment heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten

indien zij tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen door ten tijde van het sluiten

van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden die buiten de invloedssfeer van PE'

Entertainment liggen.

2. Onder voornoemde omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend gebracht:

leveranciers en/of onderaannemers van PE' Entertainment die niet tijdig voldoen aan hun

verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het

verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen

en import- of handelsbeperkingen.

3. Indien voornoemde omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden, wordt de overeenkomst

voor dat gedeelte dat nog moest worden uitgevoerd, ontbonden. Partijen hebben in dat

geval geen recht op schadevergoeding. Indien bij overeenkomst een fatale datum is bepaald

pagina 02

pagina 03 en overmacht verhinder PÉ Entertainment om op die datum de overeenkomst na te leven,

wordt de overeenkomst ontbonden voor dat gedeelte dat nog moest worden uitgevoerd.

4. Indien PE' Entertainment bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen

heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is PÉ Entertainment

bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk

uit te voeren en te factureren.

5. Internetgebruik

1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zullen wederpartij en PE' Entertainment op verzoek

van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren.

Zowel PE' Entertainment als wederpartij erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail

risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Wederpartij en

PE' Entertainment stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor

schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van

elektronische mail, tenzij sprake is van opzet of grove onzorgvuldigheid. Zowel wederpartij

als PE' Entertainment zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden

doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval

van twijfel inzake de juistheid van de door wederpartij of PE' Entertainment ontvangen mail,

is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

6. Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is PÉ

Entertainment/zijn de door PÉ Entertainment ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding

tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen

van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is xx niet gerechtigd de vertrouwelijke

informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden

tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering

gemaakt in het geval xx voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze

informatie van belang kan zijn.

3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht

tot openbaarmaking of daartoe door xx voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend,

zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke

uitingen van xx, niet aan derden openbaren.

4. xx en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door

hen in te schakelen derden.

5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is xx gerechtigd tot het

vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van xx en

slechts ter indicatie van de ervaring van xx.

7. Vervaltermijn

1. Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere

bevoegdheden van wederpartij uit welken hoofde ook jegens PE' Entertainment in ieder geval

na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat

pagina 04

8. Nawerking

1. De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling

is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien

van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen wederpartij en PE' Entertainment is Nederlands recht van

toepassing.

2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de

woonplaats van de PÉ Entertainment, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend

rechtelijk bevoegd is.

BIJZONDERE BEPALINGEN

MET BETREKKING TOT DE OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

10. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging

en komt tot stand op het moment dat de door PE' Entertainment en opdrachtgever

ondertekende of per e-mail geaccordeerde opdrachtbevestiging door PE' Entertainment

retour is ontvangen.

2. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie,

afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3. Elke tussen opdrachtgever en PE' Entertainment gesloten overeenkomst is voor beide partijen

volledig bindend, tenzij PE' Entertainment opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming

van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

11. Medewerking door de opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke PE' Entertainment

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van

de verleende opdracht, tijdig en in de door PE' Entertainment gewenste vorm en wijze aan

PE' Entertainment ter beschikking worden gesteld.

2. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat PE' Entertainment toegang

heeft tot bepaalde locaties, dan dienen deze locaties op overeengekomen tijdstippen vrij toegankelijk

te zijn voor PE' Entertainment.

3. Indien voor de uitvoering van de opdracht vergunningen en/of ontheffingen benodigd zijn,

dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat hij over deze vergunningen en/of ontheffingen

beschikt.

4. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat PE' Entertainment onverwijld wordt geïnformeerd

over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht

van belang kunnen zijn.

5. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor

de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PE' Entertainment ter beschikking

gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra

honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de

verzochte gegevens,

pagina 05

12. Uitvoering van de opdracht

1. Alle werkzaamheden die door PE' Entertainment worden verricht, worden uitgevoerd naar

beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van

de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van PE'

Entertainment, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. PE' Entertainment kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening

brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming

heeft verleend. Indien PE' Entertainment echter uit hoofde van zijn (wettelijke)

zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in

rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf

niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

3. PÉ Entertainment is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van

derden. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken,

zal zij daartoe slechts overgaan nadat daarover tussen partijen overeenstemming is bereikt.

13. Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden

binnen 8 dagen na factuurdatum op de door PE' Entertainment op de factuur aangegeven wijze.
2. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, is hij zonder voorafgaande

ingebrekestelling in verzuim.

4. De consument opdrachtgever is in geval van verzuim de wettelijke rente verschuldigd over

het openstaande bedrag, vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening.

Een gedeelte van een maand heeft in de berekening van de wettelijke rente te gelden als

een hele maand.

5. Indien de consument opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, wordt aan hem

een herinneringssommatie gestuurd met daarin een aanvullende betalingstermijn van 14 dagen,

waarin hem de buitengerechtelijke kosten worden aangezegd indien binnen de aanvullende

termijn niet of niet volledig wordt betaald. Indien de opdrachtgever niet of niet volledig

betaalt binnen de aanvullende betalingstermijn is hij buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Deze kosten worden in rekening gebracht conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten.

6. De ondernemer opdrachtgever die in verzuim verkeert, is vanaf het moment van verzuim tot

aan de dag der algehele voldoening de wettelijk handelsrente verschuldigd aan PE' Entertainment.

Een gedeelte van een maand wordt voor de berekening van de rente als een hele

maand geteld.

7. De ondernemer opdrachtgever die in verzuim verkeert, is aan PE' Entertainment een vergoeding

voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden in rekening

gebracht conform Rapport Voorwerk II of de werkelijke kosten, indien de werkelijke

kosten hoger liggen dan de in voornoemd rapport toegekende vergoeding.

8. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden

ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk

verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

14. Klachten

1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op

straffe van verval van alle rechten schriftelijk binnen 4 werkdagen na verzenddatum van de

stukken of informatie waarover opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 4 werkdagen na de

ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs

niet eerder kon ontdekken, aan PE' Entertainment kenbaar te worden gemaakt. Ten aanzien

van de consument opdrachtgever wordt deze termijn verlengd naar twee maanden.

2. Klachten ten aanzien van door PÉ Entertainment verzorgde optredens dienen op straffe van

verval van alle rechten dusdanig tijdig aan PÉ Entertainment kenbaar te worden gemaakt, dat

PÉ Entertainment nog de gelegenheid wordt geboden om adequaat op de klacht te reageren.

3. Klachten die niet tijdig aan PÉ Entertainment kenbaar worden gemaakt, zullen door PÉ Entertainment

niet in behandeling worden genomen.

4. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van ondernemer opdrachtgever

niet op. Ondernemer opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een

klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere

geleverde diensten van PE' Entertainment waarop de reclame geen betrekking heeft.

5. Indien PE' Entertainment van mening is dat de klacht terecht is, zal zij deze verhelpen op de

haar meest juist voorkomende wijze.

15. Leveringstermijn

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde

informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de

werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door

PE' Entertainment is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan

haar ter beschikking is/zijn gesteld.

2. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit

van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend,

zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen

als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever

niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij PE' Entertainment

de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen

leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan

toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

16. Opzegging

1. Opdrachtgever en PE' Entertainment kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per

aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden,

tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke

termijn verzetten.

2. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft PE' Entertainment

recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies

alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge

van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking

tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag

liggen die aan PE' Entertainment zijn toe te rekenen.

3. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen,

zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan

die andere partij ter hand te stellen.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. PE' Entertainment zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid

in acht nemen die van PE' Entertainment kan worden verwacht.

2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan PE' Entertainment onjuiste of onvolledige

informatie heeft verstrekt, is PE' Entertainment voor de daardoor ontstane schade

niet aansprakelijk.

3. Indien de ondernemer opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van

PE' Entertainment die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is PE' Entertainment voor

die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende opdracht gefactureerde honorarium.

4. PÉ Entertainment is jegens haar opdrachtgever of derden slechts aansprakelijk voor directe

schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van PÉ Entertainment die worden

gedragen door de aansprakelijkheidsverzekering van PÉ Entertainment.

5. PÉ Entertainment is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van opzet of

grove schuld van hulppersonen.

6. Opdrachtgever vrijwaart PE' Entertainment voor vorderingen van derden wegens schade die

veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan PE' Entertainment onjuiste of onvolledige informatie

heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar

handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of

daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van PE' Entertainment en tenzij enige dwingende

(inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

7. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve

van de door PE' Entertainment voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8. PE' Entertainment is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens

vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt

door of namens opdrachtgever, PE' Entertainment of derden.

BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HUUR

18. De overeenkomst

1. De huurovereenkomst komt tot stand door ondertekening daarvan door PÉ Entertainment en

huurder.

2. De overeenkomst bestaat uit het door PÉ Entertainment en de huurder ondertekende document

en de aan de huurder ter hand gestelde algemene voorwaarden of door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden button op de website van Pé Entertainment. De button via de website van Pé Entertainment geld ook al een geldige overeenkomst.

3. Huurder huurt van PÉ Entertainment hetgeen in de huurovereenkomst wordt omschreven.

19. Staat van het gehuurde

1. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst dat hij het gehuurde in goede

staat, dan wel de staat zoals omschreven in de huurovereenkomst heeft ontvangen.

2. Indien huurder op de huurovereenkomst geen aantekening laat opnemen omtrent de staat van

het gehuurde, dient te worden aangenomen dat het gehuurde in goede staat verkeert.

3. Vanaf het moment van aflevering door PÉ Entertainment aan de huurder dan wel het moment

van ophalen van het gehuurde door de huurder is de staat van het gehuurde voor risico van de

huurder. Onder aflevering door PÉ Entertainment dient ook te worden verstaan het (eventu

pagina 08 eel) opbouwen van het gehuurde door PÉ Entertainment.

20. Verplichtingen huurder

1. Huurder dient voor het gehuurde zorg te dragen als een goed huurder.

2. Het gehuurde blijft te allen tijde in eigendom van PÉ Entertainment.

3. Huurder is niet gerechtigd om ten aanzien van het gehuurde overeenkomsten aan te gaan met

derden.

4. Huurder is niet gerechtigd om in het gehuurde wijzigingen aan te brengen.

5. Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig het doel van het gehuurde te gebruiken.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is enkel de op de huurovereenkomst aangeduide

huurder bevoegd het gehuurde te bedienen, verplaatsen of andere handelingen te verrichten.

7. Huurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen tijd en plaats te retourneren aan PÉ

Entertainment.

8. Indien in de huurovereenkomst is opgenomen dat PÉ Entertainment het gehuurde zal afleveren

en ophalen, is de huurder verplicht PÉ Entertainment op de overeengekomen tijd toegang

te verlenen tot de afleverlocatie. Voorts is in dat geval de huurder verplicht het gehuurde op

de overeengekomen tijd en plaats ter beschikking te stellen aan PÉ Entertainment.

9. Ten aanzien van ‘de overeengekomen tijd’ in het geval van het afleveren en ophalen door PÉ

Entertainment dient te worden opgemerkt dat PÉ Entertainment hiervan een indicatie zal geven,

de genoemde tijd levert echter onder geen beding een fatale termijn op.

10. Indien huurder het gehuurde niet tijdig aan PÉ Entertainment retourneert, is de huurder aan

PÉ Entertainment extra huur verschuldigd voor elke dag dat het gehuurde te laat wordt geretourneerd.

In dit geval geldt een gedeelte van een dag voor de berekening van de extra huur

als een volledige dag en worden dagen beschouwd als eenheden van 24 uur, niet noodzakelijk

gebonden aan de kalenderdagen. Voorts is de huurder aansprakelijk voor schade die PÉ

Entertainment ten gevolge van de niet tijdige retournering lijdt.

21. Schade

1. Indien het gehuurde PÉ Entertainment niet in dezelfde staat bereikt als waarin het aan de

huurder ter beschikking is gesteld, is de huurder aansprakelijk voor de schade die PÉ Entertainment

als gevolg daarvan lijdt.

2. Brandschade uitgezonderd, wordt alle schade aan het gehuurde vermoed te zijn ontstaan als

gevolg van het door de huurder niet naleven van de overeenkomst.

3. In het geval van schade bestaan er drie mogelijkheden:

- Het gehuurde kan nog in de oorspronkelijke staat worden hersteld;

- Het gehuurde is niet dusdanig beschadigd dat gebruik daarvan onmogelijk is geworden,

maar er is wel sprake van een beschadiging die tot waardevermindering heeft geleid;

- Het gehuurde is dusdanig beschadigd dat (normaal) gebruik en herstel niet meer mogelijk

is, het gehuurde moet worden vervangen. De beoordeling van één en ander ligt bij PÉ Entertainment.

Al naar gelang de vaststelling door PÉ Entertainment dient de schade te worden

vergoed.

4. De huurder voor gedragingen van hen die zich met goedvinden van de huurder het gehuurde

gebruiken, dan wel zich in de nabijheid van het gehuurde bevinden op dezelfde wijze aansprakelijk

als voor eigen gedragingen.

5. Schade kan, naast directe schade aan het verhuurde, ook bestaan uit vermogensschade bij PÉ

Entertainment, bijvoorbeeld doordat het gehuurde door de schade gedurende enige tijd niet

opnieuw verhuurd kan worden.

22. Betaling

1. Betaling vindt plaats binnen 8 dagen na retour ontvangst van het gehuurde.

2. Betaling kan zowel contant als op basis van factuur plaatsvinden.

3. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

4. Indien de huurder niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.

5. De consument huurder is in geval van verzuim de wettelijke rente verschuldigd over het

openstaande bedrag, vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening.

Een gedeelte van een maand heeft in de berekening van de wettelijke rente te gelden als een

hele maand.

6. Indien de consument huurder niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, wordt aan hem een herinneringssommatie